balÁıkhisar'ın SESİ tinara03 şuhut & afyonkarahisar
  ANA SAYFA
    
ergenspor.tr.gg (ERGENSPOR)
www.balcikhisar-der.tr.gg (AF BAL DER) 
istafbalder.org/    (İST. BAL.DER)

Köyümüz halkından Afyonda ikamet eden HATİCE ÖZDEMİR 14.11 2015 cumartesi günü vefat etmiş olup aynı gün ikindi namazına müteakip köyümüz mezarlığına defnedilmiştir. Merhumeye ALLAH dan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.


HEMŞERİMİZ AVUKAT FEZA BOZDAĞ AFYONKARAHİSAR BAROSUNDA DÜZENLENEN TÖRENLE AVUKATLIK RUHSATINI ALARAK İŞ HAYATINA BAŞLADI


Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan hemşerimiz Feza BOZDAĞ, düzenlenen törenle yemin ederek Avukatlık ruhsatını aldı. Genç avukatımızın ailesinin ve meslektaşların katılımlarıyla gerçekleşen törende cübbeleri Baro Başkanı Av. Turgay ŞAHİN tarafından giydirilirken, ruhsatı yanında staj yaptığı avukat Mehmet AKALIN tarafından verildi.Mesleğe yeni adım atan  genç avukatımız Feza BOZDAĞ'a başarılı, uzun, kazançlı bir meslek hayatı diliyor ve tebrik ediyoruz.
----------------------------------
(Çayırbaşı mevkiinde 386 ada 23 paselde yol kenarı sulu 2,503 M2/Aşağıkavak mevkiinde köye çok yakın bahçe ve besihane yapmaya müsait yol kenarı sulu 5,134 M2 tarlalar ve Curmanda yolu olan topal muhasibin evin karşısında 182/3 parsel 287 M2 arsa satılıktır CEP TEL:0 532 739 51 90)
Melekmez boğazı mevkiinde baraj suyu ve hidrantı içinde 4240 m2 arazi satılıktır (Cep tel 0 537 470 99 56)CANDAN IZGARA EVİ UZUN ÇARŞI TURUNÇ İŞHANINDA


 


27.05.2015 günü Afyonkarahisarda yapılan kadın çiftçiler yarışmasında Şuhutu temsilen hemşerimiz Nazente ÖZDAŞ yarıştı.Başarılı bir yarışma çıkaran hemşerimize ödülünü Afyonkarahisar valisi takdim etti.


 T.C.

AFYONKARAHĠSAR VALĠLĠĞĠ
SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA VAKFI BAġKANLIĞI
Afyonkarahisar Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfına, Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢmayı TeĢvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe 
konulan SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, ĠĢ Tanımları Nitelikleri, Özlük 
Haklarıve ÇalıĢma ġartlarına ĠliĢkin Esaslar ve 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu uyarınca Vakfımıza 
tahsis edilen ve Vakfımızda boĢ bulunan 6 (altı) adet Sosyal Yardım ve Ġnceleme Görevlisi 
(5 erkek, 1 kadın) ve 2 (iki) adet Büro Görevlisi (1 erkek,1 kadın) olmak üzere toplam 8 
adet personel alımı yapılacaktır. Hem kadın hem de erkek adaylar müracaat edebilecektir.
ĠĢin Adı                                         : SözleĢmeli Personel alımı
BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi             : 16.11.2015 
BaĢvuru BitiĢ Tarihi                      : 25.11.2015
Evrak Teslim BaĢlangıç Tarihi      : 26.11.2015
Evrak Teslim Son BitiĢ Tarihi        : 02.12.2015
Mülakat Tarihi                         : Mütevelli Heyetince belirlenecek olup mülakat 
tarihi,saati ve yeri daha  sonra  Afyonkarahisar Valiliği resmi internet sitesinde 
(www.afyonkarahisar.gov.tr) ilan edilecektir.
PERSONEL ALIMINDA ADAYLARIN ĠZLENECEĞĠ YOL
-Adaylar , AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI/SYGM (internet adresi: 
http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ ) adresinden SYDV Personel Alım Ġlanı / BaĢvuru GiriĢ 
Formu (https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx internet adresinden üyelik                   
yoksa üye olunacak) doldurularak gerekli Ģartları tutuyorsa baĢvuru yapacak.
-Online olarak baĢvuran adaylar, baĢvuru için belirtilen  ÖZEL ġARTLARA iliĢkin 
belgelerini Vakıf BaĢkanlığına, belirtilen tarihlerde (26.11.2015 - 02.12.2015) elden teslim
ettikten sonra 2014 veya 2015 yıllarına ait KPSS P3 puan türüne göre en yüksekten 
baĢlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (BeĢ) katı kadar aday mülakata çağrılır. 
Son sıradaki aday ile aynı puan almıĢ adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön baĢvuruda 
bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıf BaĢkanlığına teslim etmeyen adayların 
ön baĢvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
I. ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL ġARTLAR
A. Genel ġartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaĢını bitirmiĢ olmak ve 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak,
4. Askerlik görevini yapmıĢ veya muaf olmak yada askerlikle iliĢkisi bulunmamak 
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak olan güvenlik soruĢturmasıyla da 
tespit edilecektir.)
6.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile, kasten 
iĢlenen bir suçtan dolayı herhangi bir süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 
devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, 
zimmet,irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, /ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaĢ, tecrübe gibi özel Ģartları taĢımak,
8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli
bulunmamak,
9. Adli ve idari soruĢturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
B. SYĠG ve Büro Görevlisi olarak adaylarda aranacak Özel ġartlar:
1.  Sosyal Yardım Ġnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi için baĢvuracak adaylar
üniversitelerin en az  4 yıllık eğitim veren; Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi (ĠĢletme
,Ġktisat, Muhasebe, Maliye…v.b.)  ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik DanıĢmanlık ve 
Rehberlik, Halkla ĠliĢkiler, ĠletiĢim ve  Sosyal Hizmetler bölümlerin birinden mezun 
olmak.
2. ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılmıĢ olan KPSS sınavından P3 puan
türünden en az 60 puan almıĢ olmak,
3. Ġkametgâh ġartı; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Afyonkarahisar il merkezi ve 
merkeze bağlı köy ve kasabalarda son 1(bir) yıldır ikamet ettiğini gösterir belge ibraz etmek 
ve iĢe alındığı takdirde Afyonkarahisar il merkezinde ikamet edip, çalıĢmayı taahhüt etmek,
4.Afyonkarahisar’a bağlı ilçelerden ve il dıĢından yapılan baĢvurular kabul 
edilmeyecektir.
5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
6. Bilgisayar ofis (office word, excel, powerpoint vb.) programlarını etkin olarak kullanıyor
olmak, buna iliĢkin olarak transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu
Bakanlığın izni ile açılmıĢ kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak,
7.Vakfımıza iĢe alımının gerçekleĢmesi halinde merkezi memur atamaları hariç en az 5(beĢ) 
yıl süreyle çalıĢmak zorunludur. Vakfımıza atanan personelin bu zaman zarfı içinde baĢka bir 
Vakıfa transfer olma talebi olmayacaktır. Bu zorunluluğu noterden taahhüt edecektir.
8.  Sosyal Yardım ve Ġnceleme Görevlisi personeli hem  erkek  hem de kadın  müracaatçılar 
arasından alınacaktır.  Büro Görevlisi personeli hem erkek hem de kadın müracaatçılar 
arasından alınacaktır. Ancak yine de SYĠG ve Büro Görevlisi personel alımında kaç erkek 
ve kaç kadın alınacağı Mülakat Sınav Komisyonu’nun takdirinde olacaktır.
9. Sosyal iletiĢim becerisine sahip olmak, çevreyi, sosyal dokuyu tanıyor olmak,
10. Adaylar, http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden elektronik
baĢvuru yapacaklardır. Posta, Ģahsen veya 3. kiĢiler vasıtasıyla yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir.
11.  Online olarak baĢvuran adaylar, baĢvuru için belirtilen  ÖZEL ġARTLARA iliĢkin 
belgelerini Vakıf BaĢkanlığına, belirtilen tarihlerde  (26.11.2015- 02.12.2015) elden  teslim 
ettikten sonra 2014 veya 2015 yıllarına ait KPSS P3 puan türüne göre en yüksekten 
baĢlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (BeĢ) katı kadar aday mülakata çağrılır. 
Son sıradaki aday ile aynı puan almıĢ aday(lar) da mülakat listesine eklenir. Ön baĢvuruda 
bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıf BaĢkanlığına teslim etmeyen adayların 
ön baĢvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.Daha önce baĢka bir Vakıfta çalıĢıyor iken herhangi bir  nedenden dolayı iĢten 
çıkarılmamıĢ olmakII. BAġVURAN ADAYLARDAN ĠSTENĠLECEK BELGELER
Mülakata, Özel ġartlara iliĢkin kanıtlayıcı belgeleri  elden  teslim eden adaylar arasından 
KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puanı alan adaydan baĢlayarak  kadro sayısının 
5(BeĢ) katı kadar aday çağrılacaktır.
1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi(Aslı görevli
memura ibraz edilecektir.),
2. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiĢ olması)
3. 2014 veya 2015 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Çıktısı,
4. Adli Sicil Belgesi,
5. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.),
6. Adresi gösterir Vukuatlı Aile Tablosu,
7. Sürücü belgesi önlü arkalı fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.),
8. Bilgisayar sertifikası fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.),
9.Adayın  fotoğraflı  özgeçmiĢi (ÖzgeçmiĢ mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, aile 
bilgileri, ebeveyn durumu, eğitim durumu, iĢ deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu iĢe 
neden baĢvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, hobileri gibi konulardan 
bahsedilecektir.)
10. Askerliğini yapmıĢ olduğuna dair belge (Terhis Belgesi),
11. Sağlık Raporu.
III. BAġVURU VE MÜLAKATA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
1.  BaĢvurular online olarak  16/11/2015 tarihinde baĢlayacak  25/11/2015(dahil) tarihinde 
sona erecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/SYGM 
http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden yapılacaktır. Posta, Ģahsen 
veya üçüncü kiĢiler vasıtasıyla baĢvuru yapılamaz.
2.  Online olarak baĢvuran adaylar, baĢvuru için belirtilen  ÖZEL ġARTLARA  iliĢkin 
belgelerini Vakıf  BaĢkanlığımıza  02/12/2015 tarihi mesai saati (17:00) bitimine kadar 
elden  teslim ettikten sonra, adaylar 2014 veya  2015 yıllarına ait KPSS P3 puan türünde 
aldıkları puana göre en yüksekten baĢlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (BeĢ) 
katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puan almıĢ adaylar da mülakat 
listesine eklenir. Mülakat listesi  Afyonkarahisar Valiliği  resmi internet adresinden 
(www.afyonkarahisar.gov.tr)  ilan edilecek olup,  ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön 
baĢvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içerisinde Vakıf BaĢkanlığımıza  elden 
teslim etmeyen adayların ön baĢvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde, Sosyal Yardım ve Ġnceleme Görevlisi 
ve Büro Görevlisi unvanı için Ģartları uygun olmayan ya da yanlıĢ beyan verdiği tespit edilen
adayların isimleri  Belge Ġnceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata
çağrılmayacaktır.
4. Mülakat saati,yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.
5. Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;
-Alan bilgisi konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,-Genel yetenek ve genel kültürü,
-Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı…vb. gibi konulardan oluĢacaktır.
6. Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar iĢe kabul edilerek, Belirsiz Süreli iĢ sözleĢmeli 
(6 Ay deneme süreli) personel statüsünde iĢe alınır.
7. Mülakat Sınav Komisyonu, mülakat sonucunda Vakfa personel alıp almamakta serbesttir.
IV. DĠĞER HUSUSLAR
1.  BaĢarılı olmayan adayların baĢvuru evrakları, yerleĢtirme sonucundan itibaren 15 gün 
içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan 
sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
2. Sınav Komisyonunun, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmemesi durumunda iĢe
alım yapmayacaktır.
V. MÜRACAAT YERĠ VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 
Ġnternet Müracaat Adresi : https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx
Evrak Teslim Adresi         : Afyonkarahisar Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı
                                            ( Karaman Mah.Ordu Bulvarı No:7 )
ĠletiĢim Tel                        : 0272 213 90 91- Dahili:14
VI. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, YERLEġTĠRME SONUÇLARININ
DUYURULMASI VE ATAMALARININ YAPILMASI:
1.  Online olarak yapılacak baĢvurular sonucunda, ilan edilen kadronun  5(BeĢ) katı kadar 
adaylar sözlü mülakata çağırılacaktır.  Mülakat Sınav Komisyonu tarafından yapılacak 
mülakat değerlendirilmesinden sonra iĢe alım talebi onaylanmak üzere Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü’ne iletilir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına müteakiben 
sözleĢme yapılmasına karar verilen personellerle sözleĢme yapılarak göreve baĢlatılır.
2. BaĢvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Afyonkarahisar Valiliği resmi internet 
adresi olan http://www.afyonkarahisar.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup, ayrıca mülakat 
sonucunu kazanan adaylara tebligat yapılmayacaktır.
3.  Atanmaya hak kazanan adayların sonuçları ilan ve tebligattan itibaren 5 gün içerisinde 
Afyonkarahisar Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfına Ģahsen gelip göreve baĢlamaları
gerekmektedir.
4.  Verilen süre içinde baĢvurmayan, baĢvurup ataması yapıldıktan sonra görevine süresi 
içinde baĢlamayan ya da aranılan Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atamaları iptal 
edilip, haklarında gerekli yasal iĢlemler yapılacaktır.
                                                                                                         
 

 


 
  511182 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=